RSS
 

W dniach 30.04 do 04.05.2020r kancelaria będzie nieczynna.

30 Kwi
 
 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

02 Kwi

W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 można jednak składać do końca maja.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok dla podatników CIT będzie wydłużony do 31 maja 2020 r. W przypadku organizacji pozarządowych termin ten będzie wydłużony do 31 lipca 2020 r.

Późniejsza możliwość wpłat niektórych zaliczek pobieranych przez płatników (przedsiębiorców). Dotyczy zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa. Płatnicy na wpłatę zaliczek, mają czas do 1 czerwca 2020 r. Dotyczy zaliczek z tytułu:

przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

przychody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego płaconych przez płatników,

przychody z działalności wykonywanej osobiście, z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Ulgi dla przedsiębiorców

Zwolnienie ze składek ZUS MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), utworzone przed 1 lutego 2020 r., (decyduje ilość zgłoszona do ubezpieczenia społecznego w ZUS) mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za trzy miesiące (za marzec, kwiecień oraz maj 2020r). Składki zapłaci państwo. Wniosek powinien zostać złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (elektroniczny przez PUE, papierowy pocztą lub dostarczenie do ZUS).

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie obejmuje także osoby samozatrudnione, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie możę przekroczyć kwoty 15.681 zł (tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy udzielona przez starostę

Na mocy nowych przepisów starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka może być udzielona jedynie do wysokości 5.000 zł brutto, a okres jej spłaty co do zasadny nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Może on jednak ulec wydłużeniu w drodze rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów w sytuacji, w której będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z COVID-19.

Co istotne dla mikroprzedsiębiorców – pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek firmy, jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki firma nie zdecydowała się na zmniejszenie stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020.

Aby pracodawca mógł skorzystać z pomocy starosty, musi zostać dotknięty spadkiem obrotów gospodarczych.

Przestój ekonomiczny i dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy, którzy wprowadzą w zakładzie pracy przestuj ekonomiczny, mogą podjąć decyzję o obniżeniu wynagrodzeń pracownikom, jednak nie więcej niż o 50%. Wynagrodzenie nie może być mniejsze, niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2020 r. – 2.600 zł brutto). Przy kontroli, poprawności wynagrodzenia pracownika czy nie jest mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę, należy wziąć pod uwagę wymiar jego etatu (pracownik zatrudniony na pół etatu może mieć wynagrodzenie obniżone do 1300 zł brutto).

Obniżone wynagrodzenie może być współfinansowane przez Gwarantowany Fundusz Świadczeń Socjalnych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru etatu pracownika (w kwocie 1.300 zł brutto przy pełnym etacie). Skorzystanie z dofinansowania zostało wyraźnie uzależnione od spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Pracodawca korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia, obowiązany jest do utrzymania miejsc pracy, na które zostało przyznane dofinansowanie, w okresie pobierania dofinansowania oraz przez trzy miesiące przypadające po zakończeniu pobierania pomocy od państwa. Dotyczy to tych miejsc pracy, które są objęte dofinansowaniem. Nie ogranicza to zwalniania innych pracowników. Z dofinansowania można skorzystać także dla osób fizycznych świadczących pracę na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, dla których stosuje się przepisy umów zlecania.

Ograniczenia

– z dofinansowania mogą skorzystać pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.;

– dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy. Ten okres może być przedłużony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli okres obowiązywania stanu epidemii wydłuży się;

– dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15.595,74 zł brutto).

Ważne

Wykonywanie pracy w czasie przestoju ekonomicznego musi zostać uzgodnione z organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy, a w przypadku ich braku – z przedstawicielstwem pracowników.

Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia oraz dofinansowanie

Pracodawcy, którzy mają spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą ograniczyć wymiar czasu pracy pracowników o 20%, jednakże nie więcej niż do 0.5 etatu.

Pracownik, któremu obniżono etat, jest uprawniony do wynagrodzenia proporcjonalnego do wymiaru etatu. Wynagrodzenie to nie może być jednak mniejsze, niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (maksymalna kwota dofinansowania to około 2.000 zł brutto). Na pracodawcy, który otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia, spoczywa obowiązek utrzymania tych miejsc pracy, na które zostało przyznane dofinansowanie, w okresie pobieranie dofinansowania oraz przez 3 miesiące przypadające po zakończeniu pobierania pomocy od państwa.

Ograniczenia

– z dofinansowania mogą skorzystać jedynie pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.;

– dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy. Ten okres może być przedłużony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli okres obowiązywania stanu epidemii wydłuży się;

– dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. 15.595,74 zł brutto).

Obniżanie etatów musi zostać uzgodnione z organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy, a w przypadku ich braku z przedstawicielstwem pracowników.

Definicja spadku obrotu gospodarczego

Skorzystanie z wielu rozwiązań przewidzianych w tzw. „tarczy antykryzysowej” jest uzależnione od spadku obrotów gospodarczych (szczególnie, jeżeli chodzi o dofinasowania dla pracodawców opisane powyżej).

Przez spadek obrotów gospodarczych dla dofinansowań do wynagrodzeń i składek ZUS, przyznawanych w przypadku przestoju ekonomicznego czy obniżenia wymiaru czasu jest:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Miesiące nie muszą obejmować pełnych miesięcy kalendarzowych – mogą rozpoczynać się w trakcie miesiąca kalendarzowego i wówczas miesiąc jest liczony jako 30 kolejnych dni;

– nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Miesiące nie muszą obejmować pełnych miesięcy kalendarzowych – mogą rozpoczynać się w trakcie miesiąca kalendarzowego i wówczas miesiąc jest liczony jako 30 kolejnych dni.

Refundacja składek ZUS

Pracodawca może ubiegać się o zwrot składek wpłaconych na ubezpieczenia społeczne, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jako dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z przestojem ekonomicznym oraz obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe na mocy przepisów nowej ustawy przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy, do której zastosowanie znajdą przepisy dot. umowy zlecenia lub umowy o dzieło (określane jako „umowy cywilnoprawne”). Świadczenie postojowe jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ograniczenia

świadczenie postojowe przysługuje gdy z powodu COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności;

– świadczenie postojowe przysługuje ww. osobom pod warunkiem, że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;

– świadczenie postojowe nie będzie przysługiwało, jeśli przychód z działalności gospodarczej lub umowy cywilnoprawnej (w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15.595,74 zł brutto); (druk RSP-C dla zleceniobiorców, RSP-D dla przedsiębiorców-samozatrudnionych)

– osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie przestojowe przysługuje tylko wówczas, gdy nie zawiesiły one prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przed 31 stycznia 2020 r. oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

– ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, co do których pracodawcy/zleceniodawcy zostały przyznane inne świadczenia przewidziane w nowej ustawie (dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS).

Wysokość świadczenia postojowego

W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynagrodzenie przestojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostałym osobom wspomnianym powyżej (tj. osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, nieprowadzącym działalności gospodarczej) świadczenie przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Pomoc od starosty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi w związku z przestojem ekonomicznym oraz obniżeniem etatu mogą zostać dofinansowane przez starostę na mocy podpisanej z nim umowy. Firma nie może jednak otrzymać dofinasowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej podlegają finansowaniu z innych środków publicznych – niekoniecznie przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko same wynagrodzenia, ale także należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne.

Aby pracodawca mógł skorzystać z pomocy starosty, musi zostać dotknięty spadkiem obrotów gospodarczych.

Ograniczenia

Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tej pomocy jest ona uzależniona czy podmiot spełnia kryteria (jest lista określająca kryteria firm).

ZMIANY PODATKOWE w związku z koronawirusem

Późniejsza możliwość wpłat niektórych zaliczek pobieranych przez płatników (przedsiębiorców). Dotyczy zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa. Płatnicy na wpłatę zaliczek, mają czas do 1 czerwca 2020 r. Dotyczy zaliczek z tytułu:

przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

przychody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego płaconych przez płatników,

przychody z działalności wykonywanej osobiście, z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Wsteczne odliczanie straty podatkowej, na którą wpływ miała pandemia

Podatnicy PIT

Na gruncie u.p.d.o.f. z omawianej możliwości skorzystać mogą podatnicy spełniający łącznie dwa warunki:

1) poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz

2) uzyskają w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności (przy czym przez łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na zasadach ogólnych i w formie podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy po zakończeniu 2020 r. staną się uprawnieni do obniżenia o wysokość poniesionej w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota takiego obniżenia wynieść będzie mogła 5.000.000 zł.

Odliczenie straty, o której mowa, dokonywane będzie w drodze korekty złożonego za 2019 r. zeznania PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Strata nieodliczona w ten sposób podlegać będzie odliczeniu na zasadach ogólnych.

Podatnicy CIT

Na gruncie u.p.d.o.p. z omawianej możliwości skorzystać mogą podatnicy spełniający łącznie dwa warunki:

1) ponieśli lub poniosą stratę (nie musi to być strata z pozarolniczej działalności gospodarczej) w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. (np. w roku podatkowym trwającym od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.) lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. (np. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. czy w roku podatkowym trwającym od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.), dalej nazywanym rokiem podatkowym,

2) uzyskają w roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

Podatnicy po zakończeniu roku są uprawnieni do obniżenia dochodu o wysokość straty roku bieżącego w roku bezpośrednio go poprzedzającym. Maksymalna kwota takiego obniżenia wynosi 5.000.000 zł.

Odliczenie straty nastąpi, (w zeznaniu CIT jeżeli zeznanie takie nie zostało jeszcze złożone) lub korekty zeznania CIT już złożonego.


Odliczanie od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii

Odliczanie darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa od:

1) podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej lub zaliczki na ten podatek,

2) podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy zastosowaniu podatku liniowego lub zaliczki na ten podatek,

3) przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

4) podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych lub zaliczki na ten podatek.

Darowizny można przekazywać od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. dla:

1) podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej nazywanej ustawą o COVID-19; wykaz ten dla każdego województwa jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizn przekazywanych w kwietniu i maju 2020 r. odliczane na omawianej podstawie mogą być kwoty wyższe od przekazywanych darowizn.

do dnia 30 kwietnia 2020 r. -> kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny

maj 2020 r. -> kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny

od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.-> kwota odpowiadająca wartości darowizny

Wydłużenie terminu płatności podatku od przychodów z budynków

Podatek od przychodów z budynków płatny jest co miesiąc (w terminie do 20. dnia następnego miesiąca) niezależnie od wysokości faktycznie uzyskiwanych przez podatników przychodów. W związku z pandemią wydłużono płatność do 20 lipca 2020 r. za przychody z budynków za miesiące od marca do maja 2020 r.

Termin ten może zostać wydłużony podatnikom obowiązany do płacenia podatku od przychodów z budynków za te ze wskazanych miesięcy, w których, spełniają dodatkowe warunki.

Wyłączenie obowiązku podatkowego rozliczania przez poszkodowanych przez pandemię dłużników nieuregulowanych świadczeń pieniężnych

Pandemia koronawirusa przyczyni się do powstawania u podatników nieuregulowanych płatności. W związku z tym zwolnioniono z obowiązku zwiększania przez dłużników dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek lub przychodu stanowiącego podstawę obliczania ryczałtu za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. Podatnicy-dłużnicy będą zwolnieni z tego obowiązku za miesiące, w których, co do zasady, spełniają łącznie dwa określone przepisami warunki. W przypadku niektórych podatników wystarczające jednak będzie spełnienie tylko jednego warunku.

Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek

Możliwość istnieje, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

1) podatnik, który wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek, jest małym podatnikiem w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym a więc jeżeli jego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył w 2019 r. 8.747.000 zł,

2) podatnik ten ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa.

Podatnicy spełniający te warunki mogą zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek począwszy od miesiąca, za który ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek (najwcześniej począwszy od marca 2020 r.). Podatnicy o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek będą obowiązani poinformować w zeznaniach składanych za rok 2020 (a w przypadku podatników CIT stosujących rok podatkowy inny niż kalendarzowym – w zeznaniach składanych za rok obejmujący część 2020r.)

Jednorazowe amortyzacja środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wprowadzona została możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii (za towary takie uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk. Jednorazowo amortyzowane na omawianej podstawie mogą być środki trwałe wprowadzone przez podatników do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Możliwość korzystania z ulgi B+R na etapie obliczania zaliczek na podatek

Dotychczas odliczenia w ramach ulgi B+R mogły być dokonywane dopiero w zeznaniu rocznym. Z dniem 1 kwietnia 2020 r na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy możliwe jest odliczanie od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową.

Możliwość korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box) na etapie zaliczek na

Dotychczas nie było możliwe korzystanie z tej ulgi w trakcie roku. Podatnicy korzystający z tej ulgi zaliczki na podatek dochodowy opłacali na zasadach ogólnych. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. można wpłacać zaliczki na podatek dochodowy obliczanych według stawki 5% (szczegółowy sposób obliczania takich zaliczek określają art. 52u ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 38m ust. 2 u.p.d.o.p.) korzystać mogą podatnicy osiągający kwalifikowane dochody z kwalifikowanych prawa własności intelektualnej (także jeżeli podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosuje 5% stawkę podatku), które wykorzystywane są do przeciwdziałania pandemii koronawirusa:

1) podatnicy osiągający takie dochody w 2020 r. – w przypadku podatników PIT,

2) podatnicy osiągający takie dochody w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. (np. w roku podatkowym trwającym od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.) lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. (np. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. czy w roku podatkowym trwającym od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.) – w przypadku podatników CIT.

Podwyższenie limitów niektórych zwolnień z PIT

Podwyższono limity niektórych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podwyższone limity obowiązywać będą w 2020 r., a w dwóch przypadkach również w 2021 r.

zapomogi, inne niż z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a u.p.d.o.f.) -> 3000zł

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci otrzymane z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b u.p.d.o.f.) -> 10 000zł

wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f.) -> 2000zł

dopłaty do wypoczynku z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b u.p.d.o.f.) -> 3000zł

Zwolnienie z PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa

Osobom fizycznym (np. niektórym osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą) przysługuje tzw. świadczenie postojowe. Z kolei na podstawie ustawy o COVID-19 pracodawca może być obowiązany zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. W 2020 r. oba te świadczenia są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, co przewiduje dodany z dniem 1 kwietnia 2020 r. art. 52m u.p.d.o.f.

Opóźnienie rozpoczęcia stosowania nowego zakresu obniżonych stawek VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. miały być stosowane nowe (formalnie obowiązujące od 1 listopada 2019 r.) przepisy w zakresie stawek VAT:

1) nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według stawki 5% i 8%,

2) stawka 8% dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.

Zmianom tym miała towarzyszyć rezygnacja z dotychczas stosowanych w ustawie o VAT symboli PKWiU z 2008 r. Symbole te miały zostać zastąpione odpowiednimi:

1) symbolami CN – w przypadku towarów, oraz

2) symbolami PKWiU z 2015 r. – w przypadku usług.

Z art. 58 specustawy wynika jednak, że rozpoczęcie stosowania tych przepisów nastąpi dopiero 1 lipca 2020 r. A zatem do 30 czerwca 2020 r. nadal stosowane są dotychczasowe (formalnie uchylone 1 listopada 2019 r.) przepisy w tym zakresie.

Opóźnienie wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. miały wejść w życie przepisy o składaniu deklaracji VAT w ramach nowych plików JPK_VAT (tj. w ramach plików JPK_V7M oraz JPK_V7K) (zob. dodawany art. 99 ust. 11c ustawy o VAT).

Na mocy art. 63 specustawy termin wejścia w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT został przesunięty na dzień 1 lipca 2020 r. Jednocześnie uchylony został artykuł zawierający przepisy umożliwiające większości podatnikom na późniejsze rozpoczęcie przesyłania nowych plików JPK_VAT. W efekcie ujednolicona została data rozpoczęcia przesyłania nowego pliku JPK_VAT, tj. wszyscy podatnicy staną się obowiązani do jego przesyłania począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r.

Umożliwienie wydawania paragonów w formie elektronicznej

Specustawą wprowadzona została wydawania nabywcom paragonów w formie elektronicznej, czyli tzw. e-paragonów (dotychczas bezwzględnie konieczne było wydawanie konsumentowi papierową postać paragonu fiskalnego). Jest to możliwe – za zgodą nabywcy – w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu tzw. kas online (zob. nowe brzmienie art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b u.p.t.u.).

 
 

Zmiany podatkowe w 2020r

29 Gru

Styczeń2020r.

Data Zdarzenie Opis zmiany
1.01.2020 r. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczącej listy podatników VAT (białej listy) a koszty uzyskania przychodów Płatności powyżej 15.000 zł, wykonane na rachunek nie wskazany w białej liście podatników eliminuje tę transakcję z kosztów uzyskania przychodów.
Zapłata za fakturę oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności” z pominięciem tego mechanizmu a KUP Niemożliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę: – na kwotę powyżej 15.000 zł,(brutto) – dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u., – oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności” w przypadku niezastosowania split payment.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów Od 1 stycznia 2020 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR, które m.in. znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.
NIP na paragonie Podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.
Quick fixes Zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie: 1) dostaw wewnątrzwspólnotowych – zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% i dokumentowania przemieszczenia towarów, 2) transakcji łańcuchowych – identyfikacja dostawy „ruchomej”, 3) wprowadzenia magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, które zastąpią obecnie funkcjonujące magazyny konsygnacyjne.
Indywidualne rachunki podatników Każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych.
Kasy fiskalne online – I grupa Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie: 1) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 2) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
Ulga na złe długi w podatkach dochodowych Wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).
Podatek u źródła Z dniem 1.01.2020 r. wchodzi w życie odsunięta w czasie zmiana dotycząca poboru podatku u źródła. Płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł, będą musieli pobrać podatek u źródła z zastosowaniem stawki krajowej.

Kwiecień2020r.

Data Zdarzenie Opis zmiany
1.04.2020 r. Nowa matryca stawek VAT W zakresie stawek VAT obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.
Nowy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Od 1 kwietnia obowiązek ten będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców.

Lipiec2020r.

Data Zdarzenie Opis zmiany
1.07.2020 r. Nowy JPK_VAT dla pozostałych podatników Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Obowiązek obejmie już wszystkich podatników.
Kasy fiskalne online – II grupa Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie: 1) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 2) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 
Możliwość komentowania Zmiany podatkowe w 2020r została wyłączona

Posted in publikacje

 

.

24 Gru
 
Możliwość komentowania . została wyłączona

Posted in publikacje

 

Obowiązkowy split payment (podzielona płatność) od 01.11.2019r

15 Paź

Obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane między podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy.

Specjalne oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” zamieszczone na fakturach będzie bezwzględnie stosowane w przypadku, gdy płatność za fakturę jest dokonywana przelewem bankowym. Obowiązek zamieszczenia informacji ma dotyczyć faktur dokumentujących transakcje dokonane między podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty i obejmujących towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy.

Dodatkowo objęto obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. W sumie załącznik ten objął 150 pozycji.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem, przepisów ustawy naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja ta, polegająca na nałożeniu 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, dotyczyłaby zwłaszcza braku umieszczenia na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.

W przypadku nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności – ureguluje tę kwotę w inny sposób. Przewidziano również sankcję w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego wykazanego na takiej fakturze.

W przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji) nie ustala się.

ZAŁĄCZNIK NR 15 do ustawy

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)
105.10.10.0Węgiel kamienny
205.20.10.0Węgiel brunatny (lignit)
3ex 10.4Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
419.10.10.0Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
519.20.11.0Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
619.20.12.0Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
7ex 20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8ex 20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9ex 22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
1024.10.12.0Żelazostopy
1124.10.14.0Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
1224.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
1324.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
1424.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1524.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1624.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
1724.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1824.10.51.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
1924.10.52.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
2024.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
2124.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
2224.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
2324.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
2424.10.71.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
2524.10.73.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
2624.20.11.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
2724.20.12.0Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
2824.20.13.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
2924.20.31.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
3024.20.33.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mą ze stali
3124.20.34.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
3224.20.40.0Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
3324.31.10.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
3424.31.20.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
3524.32.10.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
3624.32.20.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
3724.33.11.0Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
3824.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
3924.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
4024.41.10.0Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
41ex 24.41.20.0Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
4224.41.30.0Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
43bez względu na symbol PKWiUZłoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
44ex 24.41.40.0Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
45ex 24.41.50.0Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
4624.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie
4724.43.11.0Ołów nieobrobiony plastycznie
4824.43.12.0Cynk nieobrobiony plastycznie
4924.43.13.0Cyna nieobrobiona plastycznie
5024.44.12.0Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
5124.44.13.0Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
5224.44.21.0Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
5324.44.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
5424.44.23.0Druty z miedzi i jej stopów
5524.45.11.0Nikiel nieobrobiony plastycznie
56ex 24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
57ex 25.11.23.0Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
58ex 25.93.13.0Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
59ex 26.11.30.0Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
6026.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
61ex 26.20.21.0Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
62ex 26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
63ex 26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
6426.40.20.0Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
65ex 26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
6626.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
6727.20.2Akumulatory elektryczne i ich części
6828.11.41.0Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
69ex 28.23.26.0Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
70ex 29.31.10.0Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
7129.31.21.0Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
7229.31.22.0Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
7329.31.23.0Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
7429.31.30.0Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
7529.32.20.0Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
7629.32.30.0Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
7730.91.20.0Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
78ex 32.12.13.0Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
7938.11.49.0Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
8038.11.51.0Odpady szklane
8138.11.52.0Odpady z papieru i tektury
8238.11.54.0Pozostałe odpady gumowe
8338.11.55.0Odpady z tworzyw sztucznych
8438.11.58.0Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
8538.12.26.0Niebezpieczne odpady zawierające metal
8638.12.27Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
8738.32.2Surowce wtórne metalowe
8838.32.31.0Surowce wtórne ze szkła
8938.32.32.0Surowce wtórne z papieru i tektury
9038.32.33.0Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
9138.32.34.0Surowce wtórne z gumy
92Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
93Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
94ex 58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
95ex 58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
96ex 59.11.23.0Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD
97bez względu na symbol PKWiUUsługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
9841.00.30.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
9941.00.40.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
10042.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
10142.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
10242.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
10342.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
10442.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
10542.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10642.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
10742.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
10842.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
10942.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
11042.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
11142.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
11242.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
11342.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nies11asyfikowane
11443.11.10.0Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
11543.12.11.0Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
11643.12.12.0Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
11743.13.10.0Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
11843.21.10.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
11943.21.10.2Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
12043.22.11.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
12143.22.12.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
12243.22.20.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
12343.29.11.0Roboty związane z zakładaniem izolacji
12443.29.12.0Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
12543.29.19.0Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
12643.31.10.0Roboty tynkarskie
12743.32.10.0Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
12843.33.10.0Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
12943.33.21.0Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
13043.33.29.0Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
13143.34.10.0Roboty malarskie
13243.34.20.0Roboty szklarskie
13343.39.11.0Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
13443.39.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
13543.91.11.0Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
13643.91.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
13743.99.10.0Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
13843.99.20.0Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
13943.99.30.0Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
14043.99.40.0Roboty betoniarskie
14143.99.50.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
14243.99.60.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
14343.99.70.0Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
14443.99.90.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
14545.31.1Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
14645.32.1Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14745.32.2Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
148ex 45.40.10.0Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
149ex 45.40.20.0Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
150ex 45.40.30.0Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli
 
Możliwość komentowania Obowiązkowy split payment (podzielona płatność) od 01.11.2019r została wyłączona

Posted in publikacje