RSS
 

W dniu 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja (czwartek) 2019r. kancelaria będzie nieczynna.

27 Gru

W dniu 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja (czwartek) 2019 r. kancelaria będzie nieczynna.

 
Możliwość komentowania W dniu 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja (czwartek) 2019r. kancelaria będzie nieczynna. została wyłączona

Posted in publikacje

 

Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019r.

27 Gru

Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Nowe zasady opodatkowania bonów – wprowadzono definicję bonu, bonu jednego przeznaczenia (bon SPV), bonu różnego przeznaczenia (bon MPV), emisji bonu oraz transferu bonu – określono zasady opodatkowania transferu bonów SPV i MPV;
Za bon jednego przeznaczenia SPV będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług są znane w chwili emisji tego bonu.
Za bon różnego przeznaczenia MPV będzie uznany bon inny niż bon jednego przeznaczenia. W przypadku braku spełnienia choćby jednego z warunków charakteryzujących bon SPV, taki bon na towary lub usługi będzie uznany za bon MPV, którego przekazanie nie będzie rodziło skutków dla VAT. Opodatkowana VAT będzie dopiero dostawa towarów lub świadczenie usług w zamian za ten bon. Przykładem takiego bonu może być bon wyemitowany przez międzynarodową sieć hoteli uprawniający do skorzystania z zakwaterowania w pokoju w hotelach znajdujących się w kilku państwach UE, w których sieć prowadzi działalność.

Zmiany zasad rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich – wprowadzono próg 10.000 euro (42.000 zł), do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać usługi elektroniczne dla unijnych konsumentów, według reguł krajowych;

Nowe definicje powiązań mogących mieć wpływ na ustalenie ceny towarów lub usług – zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, powiązania rozumiane będą jako powiązania:
1) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) – powiązanymi podmiotami będą podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, bądź, podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub też podatnika i jego zagraniczny zakład;
2) wynikające ze stosunku pracy;
3) wynikające z tytułu przysposobienia;

Skrócony okres korekty w ramach ulgi na złe długi – wierzyciel będzie mógł skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny już po upływie 90 dni (a nie jak dotąd – 150 dni), licząc od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ten sam termin dotyczy obowiązkowej korekty VAT naliczonego przez dłużnika;

Rezygnacja z wniosku o zwrot podatku – odstąpiono od obowiązku odrębnego składania przez podatników VAT (wraz z deklaracją VAT) umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie;

Odmowa rejestracji i wyrejestrowanie podatnika z rejestrów VAT – zmodyfikowany art. 96 ustawy o VAT pozwoli naczelnikowi urzędu skarbowego na odmowę rejestracji lub wyrejestrowanie podatnika bez konieczności zawiadamiania go o tym – w przypadkach wydania przez sąd orzeczenia o zakazie prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej (zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej).

Zwolnienia z ewidencjonowania obrotów w kasach fiskalnych.
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie przewiduje zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego.
W nowym rozporządzeniu limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność zostanie w 2019 r. utrzymany w niezmienionej wysokości, tj. 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany będzie – tak jak obecnie – w proporcji do okresu jej wykonywania.
W zakresie zwolnień przedmiotowych, zostają zlikwidowane zwolnienia dla następujących czynności:
„Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta” (PKWiU 49.39.35.0),
„Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni; PKWiU 81.30.10.0” (PKWiU ex 81),
„Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie),
„Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich”.
Ponadto, w przypadku sprzedaży niektórych towarów i usług określonych w załączniku do rozporządzenia stosowanie zwolnienia z ewidencjonowania ma być uzależnione od udokumentowania tych transakcji w całości fakturami.
Dotyczy to towarów i usług wymienionych w nowym rozporządzeniu odpowiednio w:
poz. 2 „Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (PKWiU 35),
poz. 3 „Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody”,
poz. 4 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
poz. 5 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu”,
poz. 6 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu”,
poz. 7 „Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne”,
poz. 8 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych”,
poz. 9 „Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu”,
poz. 10 „Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia”,
poz. 11 „Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych”,
poz. 12 „Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) „,
poz. 13 „Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami”,
poz. 21 „Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy”,
poz. 22 „Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21”,
poz. 23 „Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21”.

Modyfikacji ulega zwolnienie określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia z 2017 r. (odpowiednio poz. 36 załącznika do nowego rozporządzenia) dotyczące sprzedaży wysyłkowej towarów.
Obecnie stosowanie tego zwolnienia uzależnione jest od formy dokonanej zapłaty (tj. za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK). W nowym brzmieniu jest ono zależne od formy dokonanej zapłaty lub od udokumentowania tej sprzedaży w całości fakturą.

 
Możliwość komentowania Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019r. została wyłączona

Posted in publikacje

 

ZMIANY W PIT OD 1 STYCZNIA 2017 R.

03 Sty

GŁÓWNE ZMIANY W PIT OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU:

 • wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowych między przedsiębiorcami, poza obowiązujący nowy limit 15 000 zł. Transakcje te, by stanowiły koszt uzyskania przychodów powyżej wskazanej kwoty, będą musiały być dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego.

 • Rozszerzenie przykładowego katalogu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

 1. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 2. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 3.  tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.
 4. poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład,
 5. ze zbycia położonej na terytorium Polski nieruchomości w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości
 • Ograniczenie stosowania zwolnienia od podatku obejmującego dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

 
Możliwość komentowania ZMIANY W PIT OD 1 STYCZNIA 2017 R. została wyłączona

Posted in publikacje

 

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 R.

06 Sie

GŁÓWNE ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU:

 • podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł,

z podwyższonego limitu będą mogli skorzystać również podatnicy:

1) u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł,

2) podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł,

 • przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., (stawki 23%, 8%, 7%, 5%, 4%)

 • wprowadzenie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, które będzie ustalane przez organy podatkowe w przypadkach, gdy podatnik :

 1. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał m.in. zaniżone zobowiązanie podatkowe i zawyżony zwrot podatku VAT,

 2. nie złożył deklaracji podatkowej i nie zapłacił zobowiązania podatkowego,

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosić będzie, co do zasady 30% kwoty zaniżonego zobowiązania podatkowego lub zawyżonego zwrotu podatku naliczonego.

W niektórych przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalone będzie w wysokości 20% gdy np. po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniając wszystkie nieprawidłowości i wpłacił z ww. tytułu zobowiązanie podatkowe.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalone będzie w wysokości 100% gdy np. nieprawidłowość wynikać będą z uwzględnienia faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący.

 • likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy VAT oraz przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu,

 • objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:

 1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48, załącznika nr 14 do ustawy o VAT,

 2. usługodawcą nie będzie podatnik, który korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,

 3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

 4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca,

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług)
1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948)
2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

 • zmiany w katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wymienionym w załączniku nr 11 ustawy o VAT, poszerzenie o takie produkty jak m.in. srebro, platyna lub złoto (próba mniejsza niż 325 tysięcznych) nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub proszku oraz wykonana z nich biżuteria i jej części, pozostałe wyroby jubilerskie, procesory (dostawy po przekroczeniu limitu w wysokości 20 000 zł netto),

 

 • wprowadzenie możliwości wydłużenie terminu zwrotu VAT na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem,

 

 • ograniczenie możliwości korzystania ze zwrotów VAT w terminie do 25 dni jedynie gdy:
 1. faktury za nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
 2. łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (nieuregulowanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekracza 15 000 zł,
 3. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 4. podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 5. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz terminowo składał deklaracje VAT.

 

 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej podatników, którzy są:
 1. obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,
 2. dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca ( art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT), lub nabywcą tych towarów lub usług,
 3. obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pozostali podatnicy staną się obowiązani do składania deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych od 1 stycznia 2018 r.

 • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowującej VAT – UE za okresy miesięczne
 • wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika podatnika składającego zgłoszenie rejestracyjne w imieniu podatnika za zaległości podatkowe VAT, powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego i do kwoty 500 000 zł.

Solidarność nie będzie istnieć, jeżeli powstanie zaległości podatkowej nie będzie wiązać się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 • Wprowadzenie nowych przesłanek wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT bez podjęcia czynności sprawdzających między innymi niezgodne z prawdą dane rejestracyjne, niezłożenie przez 6 miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracji VAT-7/VAT-7K lub nie wykazanie w tych okresach sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia (wyjątek specyfika działalności gospodarczej), wystawianie tzw „pustych faktur”, uczestniczenie w procedurze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięci nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa,

 • określenie nowych przypadków usuwania podatników z rejestru czynnych podatników VAT z jednoczesnym pozostawieniem ich w rejestrze ze statusem podatników VAT zwolnionych tj. gdy podatnicy wykazują w składanych deklaracjach podatkowych przez 6 kolejno miesięcy lub 2 kwartały wyłącznie sprzedaż zwolnioną (wyjątek specyfika prowadzonej działalności gospodarczej)

 • poszerzenie katalogu towarów wrażliwych o m.in. olej rzepakowy, folie typu stretch, dysku twarde HDD i SSD oraz usunięcie z katalogu towarów dodanych do mechanizmu tzw „ odwrotnego obciążenia”

 • nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej tj. zapłata całości za towary na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany w jego zgłoszeniu identyfikacyjnym przez podatnika na rzecz, którego dokonano dostawy. W przypadku paliw dodatkowy warunek to posiadanie na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy określonej koncesji przez podmiot dokonującego dostawy,
 • zmiana sposobu odliczania – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT tj. prawo do odliczania – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT, powstawać ma wstecznie tylko, jeżeli kwota podatku należnego zostanie uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku późniejszego uwzględnienia kwot podatku należnego, o których mowa, we właściwej deklaracji VAT prawo do odliczania podatku naliczonego w stosunku do tych kwot powstawać będzie bieżąco (tj. w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej
 
Możliwość komentowania ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 R. została wyłączona

Posted in publikacje

 

ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2015 R.

10 Cze
 • Prawo do odliczenia VAT od paliwa od samochodów od dnia 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. podatnicy będą mogli korzystać z prawa odliczenia 50% wydatków na zakup paliwa wykorzystywanego do samochodów osobowych użytkowanych na cele mieszane, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

 • Odwrotne obciążenie zmiany od 1 lipca 2015 roku

 1. Odwrotne obciążenie nie będzie stosowane do towarów wymienionych w załączniku nr 11 w poz. 28a-28c do Ustawy o VAT, które zostaną sprzedane na rzecz czynnych podatników VAT gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji nie przekroczy kwoty 20 tys zł netto. Pozostałe towary wymienione w załączniku nr 11 nadal będą objęte odwrotnym obciążeniem na dotychczasowych zasadach.

 2. Wprowadzony został obowiązek składania dodatkowych krajowych informacji podsumowujących na transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, termin składania do 25. dnia za miesiąc (lub kwartał) następujący po danym okresie rozliczeniowym.

 3. Rozszerzona została lista grup towarów objętym tzw „odwrotnym obciążeniem”, gdzie za rozliczenie VAT odpowiada ich nabywca, wymienionych w załączniku nr 11 Ustawy o VAT m.in. o towary:

 • arkusze żeberkowane ze stali niestopowej,

 • złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz niektóre towary z takiego złota,

 • złoto inwestycyjne,

 • telefony komórkowe (w tym smartfony),

 • komputery przenośne takie jak tablety, notebooki i laptopy,

 • konsole do gier wideo.

 • Pozostałe zmiany w ustawie o VAT oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych od 1 lipca 2015 r.

 1. Wyłączono obowiązek korygowania odliczonego VAT przez dłużnika będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi.

 2. Umożliwienie korzystania z ulgi za złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami.

 3. Powiększono grupę towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej i obowiązku miesięcznego rozliczenia podatku (załącznik nr 13 Ustawy o VAT), o dziewięć nowych kategorii m. in. tonerów do drukarek, srebra i platyny nieobrobionych plastycznie lub w postaci półproduktów lub w postaci proszku, cyfrowych aparatów fotograficznych. Wyłączono z towarów wymienionych w załączniku nr 13 Ustawy o VAT m. in. złota nieobrobionego plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku o próbie 325 tysięcznych lub większej.

 4. Podwyższono wysokości kaucji gwarancyjnej dla towarów dostarczanych przez podatnika – paliwa, oleje opałowe oraz oleje smarowe – kaucja gwarancyjna minimalna 1 mln zł a maksymalna 10 mln zł

 
Możliwość komentowania ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2015 R. została wyłączona

Posted in publikacje