RSS
 

W dniu 02 listopada (piątek) 2018 r. kancelaria będzie nieczynna

23 sie

W dniu 02 listopada (piątek) 2018 r. kancelaria będzie nieczynna.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

ZMIANY W PIT OD 1 STYCZNIA 2017 R.

03 sty

GŁÓWNE ZMIANY W PIT OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU:

 • wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowych między przedsiębiorcami, poza obowiązujący nowy limit 15 000 zł. Transakcje te, by stanowiły koszt uzyskania przychodów powyżej wskazanej kwoty, będą musiały być dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego.

 • Rozszerzenie przykładowego katalogu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

 1. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 2. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 3.  tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.
 4. poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład,
 5. ze zbycia położonej na terytorium Polski nieruchomości w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości
 • Ograniczenie stosowania zwolnienia od podatku obejmującego dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 R.

06 sie

GŁÓWNE ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU:

 • podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł,

z podwyższonego limitu będą mogli skorzystać również podatnicy:

1) u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł,

2) podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł,

 • przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., (stawki 23%, 8%, 7%, 5%, 4%)

 • wprowadzenie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, które będzie ustalane przez organy podatkowe w przypadkach, gdy podatnik :

 1. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał m.in. zaniżone zobowiązanie podatkowe i zawyżony zwrot podatku VAT,

 2. nie złożył deklaracji podatkowej i nie zapłacił zobowiązania podatkowego,

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosić będzie, co do zasady 30% kwoty zaniżonego zobowiązania podatkowego lub zawyżonego zwrotu podatku naliczonego.

W niektórych przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalone będzie w wysokości 20% gdy np. po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniając wszystkie nieprawidłowości i wpłacił z ww. tytułu zobowiązanie podatkowe.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalone będzie w wysokości 100% gdy np. nieprawidłowość wynikać będą z uwzględnienia faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący.

 • likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy VAT oraz przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu,

 • objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:

 1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48, załącznika nr 14 do ustawy o VAT,

 2. usługodawcą nie będzie podatnik, który korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,

 3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

 4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca,

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług)
1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948)
2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

 • zmiany w katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wymienionym w załączniku nr 11 ustawy o VAT, poszerzenie o takie produkty jak m.in. srebro, platyna lub złoto (próba mniejsza niż 325 tysięcznych) nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub proszku oraz wykonana z nich biżuteria i jej części, pozostałe wyroby jubilerskie, procesory (dostawy po przekroczeniu limitu w wysokości 20 000 zł netto),

 

 • wprowadzenie możliwości wydłużenie terminu zwrotu VAT na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem,

 

 • ograniczenie możliwości korzystania ze zwrotów VAT w terminie do 25 dni jedynie gdy:
 1. faktury za nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
 2. łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (nieuregulowanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekracza 15 000 zł,
 3. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 4. podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 5. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz terminowo składał deklaracje VAT.

 

 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej podatników, którzy są:
 1. obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,
 2. dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca ( art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT), lub nabywcą tych towarów lub usług,
 3. obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pozostali podatnicy staną się obowiązani do składania deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych od 1 stycznia 2018 r.

 • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowującej VAT – UE za okresy miesięczne
 • wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika podatnika składającego zgłoszenie rejestracyjne w imieniu podatnika za zaległości podatkowe VAT, powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego i do kwoty 500 000 zł.

Solidarność nie będzie istnieć, jeżeli powstanie zaległości podatkowej nie będzie wiązać się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 • Wprowadzenie nowych przesłanek wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT bez podjęcia czynności sprawdzających między innymi niezgodne z prawdą dane rejestracyjne, niezłożenie przez 6 miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracji VAT-7/VAT-7K lub nie wykazanie w tych okresach sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia (wyjątek specyfika działalności gospodarczej), wystawianie tzw „pustych faktur”, uczestniczenie w procedurze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięci nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa,

 • określenie nowych przypadków usuwania podatników z rejestru czynnych podatników VAT z jednoczesnym pozostawieniem ich w rejestrze ze statusem podatników VAT zwolnionych tj. gdy podatnicy wykazują w składanych deklaracjach podatkowych przez 6 kolejno miesięcy lub 2 kwartały wyłącznie sprzedaż zwolnioną (wyjątek specyfika prowadzonej działalności gospodarczej)

 • poszerzenie katalogu towarów wrażliwych o m.in. olej rzepakowy, folie typu stretch, dysku twarde HDD i SSD oraz usunięcie z katalogu towarów dodanych do mechanizmu tzw „ odwrotnego obciążenia”

 • nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej tj. zapłata całości za towary na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany w jego zgłoszeniu identyfikacyjnym przez podatnika na rzecz, którego dokonano dostawy. W przypadku paliw dodatkowy warunek to posiadanie na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy określonej koncesji przez podmiot dokonującego dostawy,
 • zmiana sposobu odliczania – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT tj. prawo do odliczania – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT, powstawać ma wstecznie tylko, jeżeli kwota podatku należnego zostanie uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku późniejszego uwzględnienia kwot podatku należnego, o których mowa, we właściwej deklaracji VAT prawo do odliczania podatku naliczonego w stosunku do tych kwot powstawać będzie bieżąco (tj. w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej
 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2015 R.

10 cze
 • Prawo do odliczenia VAT od paliwa od samochodów od dnia 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. podatnicy będą mogli korzystać z prawa odliczenia 50% wydatków na zakup paliwa wykorzystywanego do samochodów osobowych użytkowanych na cele mieszane, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

 • Odwrotne obciążenie zmiany od 1 lipca 2015 roku

 1. Odwrotne obciążenie nie będzie stosowane do towarów wymienionych w załączniku nr 11 w poz. 28a-28c do Ustawy o VAT, które zostaną sprzedane na rzecz czynnych podatników VAT gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji nie przekroczy kwoty 20 tys zł netto. Pozostałe towary wymienione w załączniku nr 11 nadal będą objęte odwrotnym obciążeniem na dotychczasowych zasadach.

 2. Wprowadzony został obowiązek składania dodatkowych krajowych informacji podsumowujących na transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, termin składania do 25. dnia za miesiąc (lub kwartał) następujący po danym okresie rozliczeniowym.

 3. Rozszerzona została lista grup towarów objętym tzw „odwrotnym obciążeniem”, gdzie za rozliczenie VAT odpowiada ich nabywca, wymienionych w załączniku nr 11 Ustawy o VAT m.in. o towary:

 • arkusze żeberkowane ze stali niestopowej,

 • złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz niektóre towary z takiego złota,

 • złoto inwestycyjne,

 • telefony komórkowe (w tym smartfony),

 • komputery przenośne takie jak tablety, notebooki i laptopy,

 • konsole do gier wideo.

 • Pozostałe zmiany w ustawie o VAT oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych od 1 lipca 2015 r.

 1. Wyłączono obowiązek korygowania odliczonego VAT przez dłużnika będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi.

 2. Umożliwienie korzystania z ulgi za złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami.

 3. Powiększono grupę towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej i obowiązku miesięcznego rozliczenia podatku (załącznik nr 13 Ustawy o VAT), o dziewięć nowych kategorii m. in. tonerów do drukarek, srebra i platyny nieobrobionych plastycznie lub w postaci półproduktów lub w postaci proszku, cyfrowych aparatów fotograficznych. Wyłączono z towarów wymienionych w załączniku nr 13 Ustawy o VAT m. in. złota nieobrobionego plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku o próbie 325 tysięcznych lub większej.

 4. Podwyższono wysokości kaucji gwarancyjnej dla towarów dostarczanych przez podatnika – paliwa, oleje opałowe oraz oleje smarowe – kaucja gwarancyjna minimalna 1 mln zł a maksymalna 10 mln zł

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

Samochody od 1 kwietnia 2014r. w działalności gospodarczej po zmianie przepisów w ustawie VAT

26 mar

Samochody od dnia 1 kwietnia 2014 r. a prawo do odliczenia VAT

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie zmiany w ustawie VAT modyfikujące zasady wyznaczania i odliczana podatku naliczonego przy zakupie oraz wydatkach związanych z samochodami. W świetle nowych przepisów można wyróżnić dwie grupy samochodów:

1 GRUPA – samochody dające bezwarunkowe prawo do 100% odliczania:

 • Prawdziwe ciężarówki” – tzn. samochody o masie całkowitej > 3,5 tony

 • Pojazdy niebędące pojazdami samochodowymi w rozumienie przepisów o ruchu drogowym (np. wózki widłowe, ciągniki rolnicze)

 • Autobusy – tzn. przeznaczone do przewozu więcej niż 10 osób z kierowcą

2 GRUPA – prawo do odliczenia 50% lub 100%

 1. 100 % – jeśli samochody traktowane są jako „samochody używane tylko do działalności”

 • Przeznaczone do odsprzedaży, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze jeśli ww. czynności stanowią przedmiot działalności podatnika. Uwaga! – zmiana sposobu używania samochodu spowoduje konieczność korekty podatku.

 • Samochody o określonych cechach konstrukcyjnych innych niż samochody osobowe:

 1. mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane wg przepisów o ruchu drogowym jako wielozadaniowe, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewodu ładunków,

 2. posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwoziem przeznaczonych do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, Uwaga! – niezbędne dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację i adnotacją w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

 3. pojazdy specjalne np. agregat elektryczny, koparka, żuraw samochodowy.

 • Samochody osobowe objęte obowiązkiem ustalenia zasad użytkowania, zgłoszenia rejestracją VAT-26 i ewidencją przebiegu pojazdów (EPP) (zgodnej ze stanem licznika na koniec każdego okresu rozliczeniowego). Uwaga! – VAT-26 należy złożyć 7.dnia od dnia rozpoczęcia wykorzystywania samochodu do działalności a najpóźniej dzień przed każdą aktualizacją – zmianą sposobu użytkowania

  Ryzyka podatkowe:

  - konieczność „zgodzenia się” przebiegu z ewidencji z przebiegami wynikającymi ze stanu liczników;

  - możliwość kwestionowania określonych zapisów w EPP jako związanych wyłącznie z działalnością.

 1. 50% – w przypadku samochodów o przeznaczeniu mieszanych Uwaga! Na gruncie podatku dochodowego samochody ujęte w ewidencji środków trwałych mogą być wykorzystywane tylko do działalności gospodarczej

 • Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w 50% kwoty podatku z faktury, z dokumentu celnego, 50% podatku należnego z tytułu WNT, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca, bez ograniczeń kwotowych.

 • Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w 50% od wydatków eksploatacyjnych na ww. samochód. Uwaga! Przepis przejściowy: możliwość odliczania VAT w 50% od paliwa od 1 lipca 2015 r.

Wydatki eksploatacyjne – wszelkie wydatki związane z używaniem samochodów osobowych, tj.: paliwo, części zamienne, oleje, smary, płyny do spryskiwaczy; dodatkowe wyposażenie; jak i usługi: naprawy, przeglądy, mycie, etc. Uwaga! Wyjątki stanowią wydatki związane z zakupem i zamontowaniem towarów służących w samochodach mieszanych tylko potrzebom działalności np: taksometr, kasa fiskalne w taksówce osobowej.

LEASING – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE – MOŻLIWE WARIANTY

PRAWO DO ODLICZENIA VAT NA 31.03.2014 r.

REJESTRACJA UMOWY W US (termin 2.05.2014 r.)

     VAT-26

Ewidencja przebiegu pojazdu (EPP)

Brak działań

Uwagi o odliczeniu VAT*

PEŁNE ODLICZENIE

X

100% leasingu

50%-wydatków eksploatacyjnych

PEŁNE ODLICZENIE

      X

X

100% leasingu

100%-wydatków eksploatacyjnych

PEŁNE ODLICZENIE

X

      X

X

100% leasingu

100%-wydatków eksploatacyjnych

PEŁNE ODLICZENIE

X

50% leasingu

50%-wydatków eksploatacyjnych

ODLICZENIE 60%

X

50% leasingu

Uwaga! Możliwość dalszego odliczania 50% bez limitu kwotowego – było 6000 zł.

50%-wydatków eksploatacyjnych

ODLICZENIE 60%

      X

X

100% leasingu

100%-wydatków eksploatacyjnych

*Uwaga! Przepisy przejściowe: brak prawa do odliczania 50% podatku VAT od paliwa do końca czerwca 2015 roku

OBOWIĄZEK KOREKTY

Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązek korekty VAT nastąpi w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu w okresie 60 miesięcy od dnia jego nabycia, importu lub oddania w używanie. Dla pojazdów o wartości nie wyższej niż 15.000 zł okres korekty wynosi jedynie 12 miesięcy. W ramach takiego proporcjonalnie do okresu korekty podatnik skoryguje VAT in plus lub in minus – w zależności od tego czy stosował 50 czy 100% VAT naliczonego.

 

SPRZEDAŻ SAMOCHODU PO 1 KWIETNIA 2014 r.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodu osobowego, przy którego nabyciu podatnik mógł dokonać częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego, co do zasady będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT – 23%.

Wyjątek to prawo do zwolnienia w przypadku sprzedaży składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na na cele działalności zwolnionej z VAT, przy nabyciu których przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Sytuacja ta w praktyce obejmuje jedynie podatników korzystających ze zwolnienia z VAT.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje