RSS
 

Archive for Sierpień, 2015

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 R.

06 Sie

GŁÓWNE ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU:

 • podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł,

z podwyższonego limitu będą mogli skorzystać również podatnicy:

1) u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł,

2) podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł,

 • przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., (stawki 23%, 8%, 7%, 5%, 4%)

 • wprowadzenie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, które będzie ustalane przez organy podatkowe w przypadkach, gdy podatnik :

 1. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał m.in. zaniżone zobowiązanie podatkowe i zawyżony zwrot podatku VAT,

 2. nie złożył deklaracji podatkowej i nie zapłacił zobowiązania podatkowego,

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosić będzie, co do zasady 30% kwoty zaniżonego zobowiązania podatkowego lub zawyżonego zwrotu podatku naliczonego.

W niektórych przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalone będzie w wysokości 20% gdy np. po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniając wszystkie nieprawidłowości i wpłacił z ww. tytułu zobowiązanie podatkowe.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalone będzie w wysokości 100% gdy np. nieprawidłowość wynikać będą z uwzględnienia faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący.

 • likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy VAT oraz przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu,

 • objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:

 1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48, załącznika nr 14 do ustawy o VAT,

 2. usługodawcą nie będzie podatnik, który korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,

 3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

 4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca,

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług)
1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948)
2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

 • zmiany w katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wymienionym w załączniku nr 11 ustawy o VAT, poszerzenie o takie produkty jak m.in. srebro, platyna lub złoto (próba mniejsza niż 325 tysięcznych) nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub proszku oraz wykonana z nich biżuteria i jej części, pozostałe wyroby jubilerskie, procesory (dostawy po przekroczeniu limitu w wysokości 20 000 zł netto),

 

 • wprowadzenie możliwości wydłużenie terminu zwrotu VAT na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem,

 

 • ograniczenie możliwości korzystania ze zwrotów VAT w terminie do 25 dni jedynie gdy:
 1. faktury za nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
 2. łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (nieuregulowanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekracza 15 000 zł,
 3. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 4. podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 5. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz terminowo składał deklaracje VAT.

 

 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej podatników, którzy są:
 1. obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,
 2. dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca ( art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT), lub nabywcą tych towarów lub usług,
 3. obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pozostali podatnicy staną się obowiązani do składania deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych od 1 stycznia 2018 r.

 • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowującej VAT – UE za okresy miesięczne
 • wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika podatnika składającego zgłoszenie rejestracyjne w imieniu podatnika za zaległości podatkowe VAT, powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego i do kwoty 500 000 zł.

Solidarność nie będzie istnieć, jeżeli powstanie zaległości podatkowej nie będzie wiązać się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 • Wprowadzenie nowych przesłanek wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT bez podjęcia czynności sprawdzających między innymi niezgodne z prawdą dane rejestracyjne, niezłożenie przez 6 miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracji VAT-7/VAT-7K lub nie wykazanie w tych okresach sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia (wyjątek specyfika działalności gospodarczej), wystawianie tzw „pustych faktur”, uczestniczenie w procedurze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięci nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa,

 • określenie nowych przypadków usuwania podatników z rejestru czynnych podatników VAT z jednoczesnym pozostawieniem ich w rejestrze ze statusem podatników VAT zwolnionych tj. gdy podatnicy wykazują w składanych deklaracjach podatkowych przez 6 kolejno miesięcy lub 2 kwartały wyłącznie sprzedaż zwolnioną (wyjątek specyfika prowadzonej działalności gospodarczej)

 • poszerzenie katalogu towarów wrażliwych o m.in. olej rzepakowy, folie typu stretch, dysku twarde HDD i SSD oraz usunięcie z katalogu towarów dodanych do mechanizmu tzw „ odwrotnego obciążenia”

 • nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej tj. zapłata całości za towary na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany w jego zgłoszeniu identyfikacyjnym przez podatnika na rzecz, którego dokonano dostawy. W przypadku paliw dodatkowy warunek to posiadanie na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy określonej koncesji przez podmiot dokonującego dostawy,
 • zmiana sposobu odliczania – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT tj. prawo do odliczania – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego, które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT, powstawać ma wstecznie tylko, jeżeli kwota podatku należnego zostanie uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku późniejszego uwzględnienia kwot podatku należnego, o których mowa, we właściwej deklaracji VAT prawo do odliczania podatku naliczonego w stosunku do tych kwot powstawać będzie bieżąco (tj. w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej
 
Możliwość komentowania ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 R. została wyłączona

Posted in publikacje