RSS
 

Archive for Styczeń, 2017

ZMIANY W PIT OD 1 STYCZNIA 2017 R.

03 Sty

GŁÓWNE ZMIANY W PIT OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU:

  • wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowych między przedsiębiorcami, poza obowiązujący nowy limit 15 000 zł. Transakcje te, by stanowiły koszt uzyskania przychodów powyżej wskazanej kwoty, będą musiały być dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego.

  • Rozszerzenie przykładowego katalogu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

  1. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
  2. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
  3.  tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.
  4. poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład,
  5. ze zbycia położonej na terytorium Polski nieruchomości w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości
  • Ograniczenie stosowania zwolnienia od podatku obejmującego dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

 
Możliwość komentowania ZMIANY W PIT OD 1 STYCZNIA 2017 R. została wyłączona

Posted in publikacje