RSS
 

Archive for Grudzień, 2018

W dniu 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja (czwartek) 2019r. kancelaria będzie nieczynna.

27 Gru

W dniu 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja (czwartek) 2019 r. kancelaria będzie nieczynna.

 
Możliwość komentowania W dniu 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja (czwartek) 2019r. kancelaria będzie nieczynna. została wyłączona

Posted in publikacje

 

Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019r.

27 Gru

Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Nowe zasady opodatkowania bonów – wprowadzono definicję bonu, bonu jednego przeznaczenia (bon SPV), bonu różnego przeznaczenia (bon MPV), emisji bonu oraz transferu bonu – określono zasady opodatkowania transferu bonów SPV i MPV;
Za bon jednego przeznaczenia SPV będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług są znane w chwili emisji tego bonu.
Za bon różnego przeznaczenia MPV będzie uznany bon inny niż bon jednego przeznaczenia. W przypadku braku spełnienia choćby jednego z warunków charakteryzujących bon SPV, taki bon na towary lub usługi będzie uznany za bon MPV, którego przekazanie nie będzie rodziło skutków dla VAT. Opodatkowana VAT będzie dopiero dostawa towarów lub świadczenie usług w zamian za ten bon. Przykładem takiego bonu może być bon wyemitowany przez międzynarodową sieć hoteli uprawniający do skorzystania z zakwaterowania w pokoju w hotelach znajdujących się w kilku państwach UE, w których sieć prowadzi działalność.

Zmiany zasad rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich – wprowadzono próg 10.000 euro (42.000 zł), do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać usługi elektroniczne dla unijnych konsumentów, według reguł krajowych;

Nowe definicje powiązań mogących mieć wpływ na ustalenie ceny towarów lub usług – zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, powiązania rozumiane będą jako powiązania:
1) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) – powiązanymi podmiotami będą podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, bądź, podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub też podatnika i jego zagraniczny zakład;
2) wynikające ze stosunku pracy;
3) wynikające z tytułu przysposobienia;

Skrócony okres korekty w ramach ulgi na złe długi – wierzyciel będzie mógł skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny już po upływie 90 dni (a nie jak dotąd – 150 dni), licząc od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ten sam termin dotyczy obowiązkowej korekty VAT naliczonego przez dłużnika;

Rezygnacja z wniosku o zwrot podatku – odstąpiono od obowiązku odrębnego składania przez podatników VAT (wraz z deklaracją VAT) umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie;

Odmowa rejestracji i wyrejestrowanie podatnika z rejestrów VAT – zmodyfikowany art. 96 ustawy o VAT pozwoli naczelnikowi urzędu skarbowego na odmowę rejestracji lub wyrejestrowanie podatnika bez konieczności zawiadamiania go o tym – w przypadkach wydania przez sąd orzeczenia o zakazie prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej (zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej).

Zwolnienia z ewidencjonowania obrotów w kasach fiskalnych.
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie przewiduje zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego.
W nowym rozporządzeniu limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność zostanie w 2019 r. utrzymany w niezmienionej wysokości, tj. 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany będzie – tak jak obecnie – w proporcji do okresu jej wykonywania.
W zakresie zwolnień przedmiotowych, zostają zlikwidowane zwolnienia dla następujących czynności:
„Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta” (PKWiU 49.39.35.0),
„Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni; PKWiU 81.30.10.0” (PKWiU ex 81),
„Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie),
„Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich”.
Ponadto, w przypadku sprzedaży niektórych towarów i usług określonych w załączniku do rozporządzenia stosowanie zwolnienia z ewidencjonowania ma być uzależnione od udokumentowania tych transakcji w całości fakturami.
Dotyczy to towarów i usług wymienionych w nowym rozporządzeniu odpowiednio w:
poz. 2 „Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (PKWiU 35),
poz. 3 „Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody”,
poz. 4 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
poz. 5 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu”,
poz. 6 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu”,
poz. 7 „Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne”,
poz. 8 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych”,
poz. 9 „Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu”,
poz. 10 „Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia”,
poz. 11 „Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych”,
poz. 12 „Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) „,
poz. 13 „Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami”,
poz. 21 „Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy”,
poz. 22 „Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21”,
poz. 23 „Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21”.

Modyfikacji ulega zwolnienie określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia z 2017 r. (odpowiednio poz. 36 załącznika do nowego rozporządzenia) dotyczące sprzedaży wysyłkowej towarów.
Obecnie stosowanie tego zwolnienia uzależnione jest od formy dokonanej zapłaty (tj. za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK). W nowym brzmieniu jest ono zależne od formy dokonanej zapłaty lub od udokumentowania tej sprzedaży w całości fakturą.

 
Możliwość komentowania Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019r. została wyłączona

Posted in publikacje